Sukces Przysiężnego

Mi­chał Przy­sięż­ny po­ko­nał Au­stra­lij­czy­ka Johna Mil­l­ma­na 6:3, 3:6, 6:3 w fi­na­le chal­len­ge­ra w Kioto (pula na­gród 50 ty­się­cy do­la­rów). Po­cho­dzą­cy z Gło­go­wa te­ni­si­sta po raz ósmy wy­grał im­pre­zę tej rangi. Zaj­mu­ją­ce­mu 185 miej­sce w ran­kin­gu ATP Przy­sięż­ne­mu po­ko­na­nie 148 na świa­to­wej listy Mil­l­ma­na za­ję­ło go­dzi­nę i 38 minut.
31-let­ni gło­go­wia­nin po­we­to­wał sobie tym samym słab­szy wy­stęp w ubie­gło­ty­go­dnio­wym chal­len­ge­rze we Wro­cła­wiu, gdy od­padł w pierw­szej run­dzie. W pół­fi­na­le zma­gań w Kioto sto­czył bra­to­bój­czy po­je­dy­nek z  An­drie­jem Ka­pa­siem. Razem zgło­si­li się do debla i zo­sta­li  wy­eli­mi­no­wa­ni w ćwierć­fi­na­le.
Dzię­ki nie­dziel­ne­mu suk­ce­so­wi Przy­sięż­ny otrzy­mał czek na 7 200 do­la­rów i 90 punk­tów do ran­kin­gu.
Łącz­nie ma w do­rob­ku osiem ty­tu­łów wy­wal­czo­nych w chal­len­ge­rach, dru­gich co do rangi te­ni­so­wych tur­nie­jach mię­dzy­na­ro­do­wych.  Ja­po­nia nie po raz pierw­szy oka­za­ła się dla niego szczę­śli­wa – w paź­dzier­ni­ku od­niósł w tym kraju je­dy­ny do­tych­czas triumf w im­pre­zie ATP Tour. W Tokio cie­szył się ze zwy­cię­stwa w deblu, a jego part­ne­rem był Fran­cuz Pier­re-Hu­gu­es Her­bert.
Wynik fi­na­łu gry po­je­dyn­czej: Mi­chał Przy­sięż­ny (Pol­ska) – John Mil­l­man (Au­stra­lia)  6:3, 3:6, 6:3.